دانشگاه علمي كاربردي جامعه اسلامی کارگران

سایت دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران در حال راه اندازی می باشد .