گروه حسابداری گروه کامپیوتر دروس عمومی ومهارت مشترک
گروه مکانیک ونقشه کشی صنعتی گروه آرایش وپیرایش زنانه گروه طراحی لباس وتکنولوژی دوخت