جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

حسابداري

 كارشناسان امورمالي وشهريه:  سركارخانم طلاكش

تلفن تماس: 2679018- داخلي 110رايان نامه: talakesh.jeke@chmail.ir
 
اهم وظايف و فعاليت‌هاي امورمالي
_ انجام كليه امور مالي مركز با رعايت قوانين و مقررات مالي
_ تنظيم حساب در آمد‌ها و هزينه ها و محاسبات كل و تهيه گزارش عمليات مالي و ارسال به مراجع ذيربط
_ تهيه گزارشات لازم از وضعيت عمليات مالي مركز و ارائه به رياست
_ رسيدگي به اسناد هزينه هاي مركز در چار چوب قوانين و مقررات وصدور چك
_ رسيدگي به حسابهاي بانكي مركز و تهيه صورت هاي مغايرت
_ انجام ساير وظايف مرتبط محوله از سوي معاونت و رياست مركز
- راهنمايي و پاسخگویی به مراجعين و انجام امور ارباب رجوع با حسن خلق