جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

تربيت بدني

 

اهم وظايف و فعاليت‌هاي ورزشي
تشکیل تیم ورزشی
ترغیب وتشویق دانشجویان وکارکنان به امر ورزش وسلامتی
برگزاری مسابقات ورزشی برای کارکنان ودانشجویان
تهیه وسایل مناسب ورزشی برای دانشجویان
تهیه امکانات ووسایل رفاهی ورزشی برای استفاده دانشجویان در زمان فراغت
ثبت نام از دانشجویان برای شرکت در المپیاد ورزشی دانشجوئی
استعداد یابی ورزشی از دانشجویان
تشکیل تیمهای ورزشی منتخب دانشجوئی برای مسابقات استانی وکشوری
اجرای برنمامه های ورزشی واردوئی کوهپیمائی وپیاده روی برای کارکنان ، اساتید ودانشجویان
برگزاری مسابقات ورزشی گروهی وکلاسی برای دانشجویان
- راهنمايي و پاسخ به مراجعين و انجام امور ارباب رجوع با حسن خلق