جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

انجمن علمي

هر مرکز به وجود نخبگان ومبتکران ومخترعان خود می تواند شایسته گی وبالندگی خود را به احضار نشان دهد وتربیت نخبگان ومخترعان جوان از والاترین فعالیتهای هر مرکز بوده وهست وامروزه ما باید بتوانیم با تربیت جوانان مبتکرومخترع در صنعت وتکنولوژی به جهان ثابت کنیم که جوانان ما درهمه عرصه های علمی موفقیت خود راحاصل خواهند کرد. واز فرصتهای به دست آمده بیشترین استفاده خواهند کرد.

انجمن علمی یک مرکز بیشترین وحساس ترین وظیفه را از لحاظ تربیت وایجاد انگیزه در دانشجویان جهت به تکامل رسیدن علمی دارد که این مرکز نیز در انجمن علمی خود سعی را برآن داشته تا با کمک به مبتکرین ومخترعین آنها را به اوج نقطه بلوغ برساند ودر ساخت ملکت خود سهمی داشته باشد.
 
اهم وظايف و فعاليت‌هاي انجمن هاي علمي
تشکیل انجمن علمی ونظارت بر فعالیتهای آن
برگزاری جلسات مشورتی انجمن علمی با مسولین مرکز
چاپ ماهنامه های علمی وفرهنگی با کمک دانشجویان فعال انجمن
ایجاد انگیزه وترغیب دانشجویان جهت مشارکتا در انجمن علمی
معرفی مخترع ومبتکر به وزارت علوم وفناوری
اعزام دانشجویان مخترع ومبتکر به نمایشگاه های بین المللی
نمایش فیلمهای علمی برای اساتید دانشجویان وکارکنان
ایجاد آرشیو نرم افزار وبانک فیلمهای علمی وآموزشی
تشکیل شورای مشورتی انجمن علمی
برگزاری نمایشگاه های علمی وپژوهشی
معرفی دانشجویان نمونه ومخترع به سازمانها وارگانهای کشور
ترغیب وتشویق دانشجویان مبتکر ومخترع در ساخت اختراعات وبه ثبت رساندن
- راهنمايي و پاسخ به مراجعين و انجام امور ارباب رجوع با حسن خلق