اعلام آخرین مهلت برای پرداخت شهریه نیمسال مهر94
دانشجویانی كه نسبت به پرداخت شهریه نیمسال جاری اقدام ننموده اند حداكثر تا روز شنبه پنجم دی ماه 94 فرصت دارند برای پرداخت شهریه به امورمالی مركزمراجعه نمایند.

 به گزارش روابط عمومی مركز، مهندس طباطبائی گفت:دانشجویانی كه نسبت به پرداخت شهریه نیمسال جاری (85% و15%) اقدام ننموده اند حداكثر تا روز شنبه پنجم دیماه 94 فرصت دارند برای پرداخت شهریه به امورمالی مركزمراجعه نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم پرداخت شهریه تاتاریخ مذكور به عهده دانشجویان عزیز می باشد.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴ دوشنبه ۳۰ آذر
کدخبر:952منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۴ سي آذرلینک خبر: http://jeke.ir/Pages/News-952.aspx