انجمن های علمی دانشجویی

به منظورحمایت ، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه،تقویت روحیه و بنیه علمی ومهارتی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی،همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمنهای علمی دانشجویی حوزه های مختلف دانش ومهارت با حمایت دانشگاه طبق مفاد این آیین نامه ذیل تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.

اولویت دانشگاه جامع علمی کاربردی توجه به انجمن های علمی و دانشجویی، اختراعات و ابتکارات و طرح‌های خوداشتغالی است تا بدینوسیله بتوان در توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در کشور نقش مؤثری ایفا کرد.
هر یک از گروه های درسی در مرکز می‌توانند یک انجمن علمی دانشجویی راه اندازی کنند و از طریق این انجمن ها طرح های خود اشتغالی تعریف شود.
درحال حاضر از بودجه فرهنگی دانشگاه به انجمن های علمی و دانشجویی فعال کمک مالی صورت می‌گیرد.
طبق دستورالعمل سال ۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای انسجام بخشی به انجمن‌های علمی دانشجویی، تشکیل اتحادیه‌های علمی دانشجویی در دستور کار قرار گرفت.
اتحادیه‌های علمی دانشجویی از تجمیع انجمن‌های علمی دانشجویی هم‌گروه شکل می‌گیرند.

جشنواره-درون-دانشگاهی-حرکت