• با عنایت بر حجم بالای ثبت نام ها و تفکیک دوره ها زبان و نیز درخواست بالای برگزاری در نوبت صبح -بدلیل اینکه تفکیک نفرات از نوبت صبح به عصر ، خواهشمندیم اعلام نماید در صورتی که به هیچ عنوان در نوبت صبح توان حضور را ندارید نوبت عصر را انتخاب نمایید .