آشنایی با کارکنان

ملیحه آتشکار

مدیر آموزش

داخلی ۱۰۹

سمانه ابراهیمی

کارشناس دبیر خانه

داخلی ۱۰۳

میثاق پوراعتصام

کارشناس مسئول سایت ها وکارگاههای کامپیوتر

داخلی ۲۰۶

ریحانه طلاکش

کارشناس حسابداری

داخلی ۱۱۰

فاطمه پیشگر

مسئول انتظامات

داخلی ۱۰۱-۲۰۱

سرکارخانم امامی جمعه

دفتر مشاوره

داخلی ۲۰۵

شهاب الدین رحمانی

 فرهنگی دانشجویی-مسئول امور دانشجویان شاهد وایثارگر

سید سعید طباطبایی

مدیر امور عمومی

داخلی ۱۱۴

مینا طاهری

کارشناس آموزش-دانش آموختگان

داخلی ۱۰۷

امیرحسین نظارتی

کارشناس آموزش

داخلی ۱۰۶

محسن رجبی

کارشناس امور مدرسان

داخلی ۲۰۲

محمد حسین رضا

مدیر حراست- آموزش های آزاد

داخلی ۱۱۸

حبیبه فرهادی

مسئول کتابخانه-امور اعضا جامعه اسلامی کارگران

داخلی ۱۱۰

سرکارخانم شیرکش

کافی نت

03132685520

سرکار خانم کریمی

تکثیر-بوفه دانشجویی

داخلی ۱۱۲