آشنایی با کارکنان

ملیحه آتشکار

مدیر آموزش

داخلی ۱۰۹

شادی شهمرادیان

کارشناس دبیر خانه

داخلی ۱۰۳

میثاق پوراعتصام

کارشناس مسئول سایت ها وکارگاههای کامپیوتر

داخلی ۲۰۶

ریحانه طلاکش

کارشناس حسابداری

داخلی ۱۱۰

فاطمه پیشگر

مسئول انتظامات

داخلی ۱۰۱-۲۰۱

سرکارخانم امامی جمعه

دفتر مشاوره

داخلی ۲۰۵

شهاب الدین رحمانی

 فرهنگی دانشجویی-مسئول امور دانشجویان شاهد وایثارگر داخلی ۱۱۷

سید سعید طباطبایی

مدیر امور عمومی

داخلی ۱۱۴

سمانه ابراهیمی

کارشناس آموزش-دانش آموختگان

داخلی ۱۰۷

کارشناس آموزش

داخلی ۱۰۶

محسن رجبی

کارشناس امور مدرسان

داخلی ۲۰۲

محمد حسین رضا

مدیر حراست- آموزش های آزاد

داخلی ۱۱۸

مهدی بارباز اصفهانی

مسئول امور قراردادها-امور اعضا جامعه اسلامی کارگران

داخلی ۱۱۰

سرکارخانم شیرکش

کافی نت

03132685520

سرکار خانم کریمی

تکثیر-بوفه دانشجویی

داخلی ۱۱۲