تفکیک زمانبندی کلاس زبان و مکالمه

* بعلت عدم حدنصاب در تعیین سطح های انجام گردیده در نوبت صبح کلیه دوره ها عصر برگزار می گردد. *

– مدارک و پرداخت شهریه بصورت کارتخوان در دانشگاه انجام میپذیرد.

-عزیزان شرکت کننده که نام آنها در لیست نمی باشند می بایست ساعت ۱۸ حضور یابند و تعیین سطح انجام پذیرد.

-عزیزان لیست افراد دوره مکالمه(درصورت تداخل با کلاسهای دیگر مجموعه قابلیت تغییر ساعت می باشد)

عزیزان شرکت کننده که نام آنها در لیست نمی باشند می بایست ساعت ۱۸ حضور یابند و تعیین سطح انجام پذیرد.

-لیست افراد دوره زبان ترمیک (درصورت تداخل با کلاسهای دیگر مجموعه قابلیت تغییر ساعت می باشد)