ردیف نام مدرس عنوان درس
۱ حمید داراب حسابداری تلفیقی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۲ بارانه رستمی نیا حسابداری مالی پیشرفته ۲ جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم
۳ بارانه رستمی نیا حسابداری مالی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم
۴ بارانه رستمی نیا حسابداری شرکت های سهامی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم
۵ روح اله رضائی پروژه مالی(۷ گروه) جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم
۶ روح اله رضائی حسابداری مالی پیشرفته ۱ جلسه اول (حضوری)  جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۷ روح اله رضائی حسابداری مالی پیشرفته ۱ جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۸ بارانه رستمی نیا حسابداری مالی پیشرفته ۲ جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۹ بارانه رستمی نیا حسابداری مالی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۱۰ بارانه رستمی نیا حسابداری شرکت های سهامی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۱۱ اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی و تولیدی فوژان تدین جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم