ردیف نام مدرس عنوان درس
۱ الهام نجارنژاد سبک شناسی جلسه اول
۲ الهام نجارنژاد طراحی لباس تاریخی جلسه اول
۳ الهام نجارنژاد شناخت رنگ در لباس جلسه اول
۴ الهام نجارنژاد چاپ در طراحی لباس جلسه اول
۵ الهام نجارنژاد سیک شناسی جلسه اول جلسه دوم
۶ هاجر ججری کاربرد نرم اقزار الگو سازی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم
۷ هاجر ججری الگو سازی رایانه ای لباس جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم
۸ سعیده سجادی تاثیر خط و رنگ در طراحی لباس جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم