ردیف نام ونام خانوادگی مدرس عنوان درس لینک جلسات
۱ الهه بدری زرگر شیمی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۲ ازاده عبدی نیان ریاضی کاربردی شبکه جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم
۳ ازاده عبدی نیان ریاضیات گسسته جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم
۴ زهره غریبی فارسی عمومی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم
۵ صادق شهبازی کارآفرینی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم
۶ صادق شهبازی اصول سرپرستی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم
۷ صادق شهبازی مبانی کنترل کیفیت جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم
۸ فائظه وزیری سرشک ریاضی پیش دانشگاهی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم
۹ فائظه وزیری سرشک ریاضی عمومی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم
۱۰ فائظه وزیری سرشک ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم
۱۱ ماده مدنیان تجارت الکترونیک جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۱۲ محسن بانک مدیریت منابع انسانی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم
۱۳ محسن بانک کارآفرینی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم
۱۴ مریم نیازی آمار و احتمالات کاربردی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم
۱۵ مریم نیازی روشهای آماری جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم
۱۶ مهین مختاری ریاضی عمومی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۱۷ مهین مختاری ریاضیات و کاربرد در حسابداری جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۱۸ مهین مختاری آمارو کاربرد در حسابداری جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۱۹ هاجر نباتی پور پژوهش عملیاتی۲ جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۲۰ هاجر نباتی پور علم کامپیوتر جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۲۱ یاسر اسعدی فارسی عمومی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم