فراخوان ثبت اطلاعات طراحان مدولباس

طراح گرامی مرکز علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان به عنوان اولین مرکز دانشگاهی تخصصی در حوزه پوشاک و طراحی لباس درنظر دارد بانک اطلاعاتی از طراحان به منظور استفاده از نظرات ایشان فراهم آورد.