اولین نشست تخصصی پوشاک ومد

۱۱

اولین نشست تخصصی پوشاک ومد در دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران روز چهارشنبه ۱۹ دی تشکیل شد.

رئیس ومعاون اتحادیه پوشاک، مسئول مد اداره فرهنگ وارشاد اسلامی، اساتید دانشگاههای مرتبط با این رشته ، صنعت گران بنام وپیشکسوت در این حوزه وطراحان ومزون داران بناموصاحب سبک اصفهان در این جلسه که در نوع خود کم نظیر بود،تشکیل شد.

حضار بر اهتمام وتاکید مسئولین وصاحب نظران این صنعت بر توجه بیشتر به حوزه مد وپوشاک به عنوان صنعتی با سرمایه گذاری کم واشتغال زیاد تاکید داشتند.

موضوع اصلی این نشست لزوم مطالعه راهبردی وعلمی بر روی رشته های دانشگاهی مرتبط در خارج از کشور ونیازسنجی صنعت داخل ونهایتا ترجمه این رشته یارشته های دانشگاهی موردنیاز جهت ارتقای صنعت بود.

تاکید اکثر طراحان وعلاقمندان این رشته بر کمبود نیروی متخصص در شاخه بازاریابی وبرند سازی ومدیابی مد بود. کشور ما در عین داشتن طراحان خوش ذوق به روز ودوخت های قابل رقابت با محصولات خارج از کشور به علت عدم توانمندی ومهارت در معرفی وتبلیغات محصول تولیدی در دسترسی به بازارهای منطقه ای وجهانی محروم است وحتی ضریبب نفوذ در بازار داخل کشور نیز چندان مطلوب نمیباشد.

جهت دستورجلسه ماه آینده مقرر گردید اعضای دانشگاهی حاضر در جلسه به کمک طراحان وصنعتگران باتشکیل کمیته فنی لیست رشته های دانشگاهی در کشورهای صاحب نظر در رشته مد وفشن را تهیه ویه صورت تخصصی تر در مورد انتخاب رشته هایی که نیاز به ترجمه و راه اندازی در دانشگاههای داخل کشور است اقدام کنند.