اولین دوره مسابقات قرآن وعترت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان