کارشناس حرفه ای حسابداری مالی

کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی در صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام میگیرید تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

  • حسابداری شرکت های زنجیره ای و شعب
  • حسابدار شرکت های هلدینگ
  • حسابداری شرکت های تلفیقی
  • حسابداری مؤسسات بانکی و بیمه ای

فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب می نمایند.

  • کارشناس حسابداری
  • کارشناس مسئول دایره حسابداری
  • کارشناس مسئول هزینه ها و وصول درآمد ها
  • حسابداری شرکت های زنجیره ای و شعب