مهندسی فناوری نقشه کشی صنعتی

مهندسی فناوری نقشه کشی صنعتی

هدف این دوره تربیت مهندس فناوری علمی کاربردی در رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی است که بر اساس نظام آموزش های علمی کاربردی تدوین شده است. مهندس فناوری طراحی نقشه کشی صنعتی فردی است که دانش و مهارت های لازم را در زمینه های طراحی و نقشه کشی  به منظور اجرا در طرح های مختلف را فراگرفته باشد.

فارغ التحصیل پس از اتمام دوره مهات های زیر را کسب می نماید:

  • توانایی طراحی قالب،قید ، قطعات صنعتی
  • توانایی اسکچ برداری و مهندسی معکوس
  • توانایی ترسیم نقشه های حاصل از طراحی و مهندسی معکوس
  • توانایی ساخت پروتوتایپ، مدل سازی رایانه ای
  • تهیه اسناد و شکل دهی آرشیو فنی و کنترل کننده کیفیت