درخواست معرفی به استاد

  • معدل کل و تعداد واحد پاس شده را حتما مطابق کارنامه کل سامانه هم آوا تکمیل نمائید و اگر نمره درسی هنوز ثبت نشده است در قسمت توضیحات یادداشت نمائید
  • لازم به ذکر است که استاد درس توسط امور مدرسین (با ضوابط خاص)انتخاب می شود