کاردانی حرفه ای پیرایش زنانه

کاردانی حرفه ای پیرایش زنانه

این رشته مجموعه ای از دروس عمومی ،  پایه، اصلی و تخصصی است که در قالب آموزش های نظری و عملی به منظور کسب شایستگی و بالندگی جهت دستیابی به وضعیت مطلوب در تحقق اهداف حر فه ای این حوزه عمل مینماید.

  • ارتقاء سطح خدمات ارائه شده در محیط کار
  • نهادینه کردن آموزش در محیط کار
  • پاسخگویی به نیاز های آموزشی در حوزه شغلی
  • ارتقاء سطح مهارتی نیروی کار

    در تدوین این رشته موارد زیر لحاظ گردیده است:

  • ایجاد زمینه اشتغال و احراز شغل مفید برای جوانان علاقمند
  • جلوگیری از اشاعه آموزش های غیر مجاز که ترویج فرهنگ مبتذل را در پی دارد
  • در نظر داشتن حفظ سلامت جامعه
  • جلوگیری از خروج سرمایه از کشور به منظور گذراندن دوره های تخصصی در خارج از کشور