جشنواره های فرهنگی

سپتامبر 12, 2019
ساختمان علمی کاربردی

کسب رتبه سطح دو کشوری مرکز جامعه اسلامی کارگران اصفهان در سطح بندی دانشگاه جامع علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان، در سطح بندی اخیر مراکز و موسسات علمی-کاربردی که در اجرای سیاست […]