کاردانی فنی ریسندگی

کاردانی فنی ریسندگی

دوره کاردانی فنی ریسندگی دوره است که در آن کلیه مطالب در خصوص ریسندگی و تولید انواع نخ های بدست آمده از الیاف کوتاه و بلند بیان گردیده و با پیش بینی کارگاه ها و آزمایشگاه های مختلف در این زمینه دانش آموختگان با کلیه اصول و روش های این رشته آشنا شده و دارای تخصص ریسندگی می باشند. هدف از ایجاد این رشته پر کرده خلأ موجود بین بخش مهندسین یا کارشناسان رشته نساجی و پرسنل شاغل در واحد های ریسندگی از لحاظ شغلی است.

    فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب می نمایند:

  • توانایی شناسایی الیاف نخ
  • توانایی شناسایی خط تولید ریسندگی و توانمندی ماشین های مربوطه
  • توانایی انجام آزمایشات الیاف نخ
  • تواایی تجزیه و تحلیل گزارشات آزمایشگاهی