سامانه رویداد های استارتاپی دانشگاه علمی کاربردی مرکز جامعه اسلامی کارگران اصفهان