هدف و ماموریت این دوره بر تقویت اطلاعات (حقوقی،کارآفرینی ،فروش ، تجارت الکترونیک ) جانعه هدف کارفرمایان و کارمندان و حتی افراد دارای ایده و نیز پیشرفت و ترقی در حوزه خاص خود و همچنین پیشگیری از خطرات احتمالی کسب وکار که منجر به شکست می باشد.